English

Dalyvavimas projektuose

·          2006 m. pareigūnų mokymas užsienio kalbų pagal Kaliningrado tranzito programą (žin.,2005, Nr.69-2473), pareigos- mokomosios medžiagos kūrėja (su bendraautoriais) ir mokymų vykdytoja.

·          2006 -2008 m. vykdomas BPD 2.4 priemonė “Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas”. Projektas “Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas universitetinės studijose”. Projekto SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4-0305/0086 (partneriai – Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas), pareigos- projekto tikslinių grupių mokymų koordinatorė, pagrindinės funkcijos- tikslinių grupių mokymų koordinavimas bei organizavimas.

·          Bendradarbiavimas 2006-2008 m. UAB ETKC vykdomame Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonės „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ projekte „Žmogiškųjų išteklių vystymas Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vienijamose įmonėse, siekiant didinti prekybos įmonių bei jų dirbančiųjų konkurencingumą“. Projekto numeris: BPD 2004–ESF–2.2.0–02–05/0147. Pareigos – mokymų vykdytoja.